Rank 1st Place 2nd Place 3rd Place
 
Wushu Forms WF-1 All Mark Wang Brian Zhang Jett Hayes
  WF-2 Beginner Mia Shiue Dominic Li Ethan Zhang
  WF-3 Intermediate Serena Xie Luke Zheng Ben Xia
  WF-4 Advanced & BB Noah Shih Christian Gonzales Ethan Lee
  WF-7 Advanced & BB      
 
Longfist WF-11 Advanced & BB Sky Patterson    
 
Wushu Weapons WW-1 All Kyle Villeponteau Ethan Chang Jett Hayes
  WW-2 Beginner Mia Shiue Darren Zhou Ethan Zhang
  WW-3 Intermediate Ellie Feng Joseph Zhai Serena Xie
  WW-4 Advanced & BB Ines Cerf Ethan Lee Noah Shih
 
Short Weapons WW-14 Advanced & BB Chris Paffendorf Robert Farmer  
 2013 winners in age 6 to 8 categories
2013 winners in age 9 to 12 categories
2013 winners in age 13 to 17 categories
2013 winners of age 18 thru adult
2013 winners of Kung Fu